Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất mà con người và toàn cầu phải đối mặt. Việc phát thải khí nhà kính, như CO2 từ các hoạt động con người như đốt nhiên liệu hóa thạch, sẽ gây ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp, đe dọa an ninh lương thực, tăng mực nước biển, gia tăng sự xói mòn bờ biển, thảm họa tự nhiên, tuyệt chủng các loài, và lây lan bệnh do vật trung gian.
SBS - BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
Theo các nhà khoa học khí hậu, cần giảm lượng phát thải carbon dioxide toàn cầu xuống tới 85% so với năm 2000 vào năm 2050 để hạn chế tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu lên 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Sự tăng nhiệt độ vượt quá mức này sẽ tạo ra những tác động không lường và nguy hiểm cho con người và môi trường. Do đó, cần tăng cường nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính. Sự tiên phong và các hành động của doanh nghiệp trong việc giảm phát thải khí nhà kính là rất quan trọng để đạt được các mục tiêu trên.
SBS - BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
Nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, Công ty M&H đã tiên phong trong thực hiện bài báo cáo kiểm kê Khí Nhà Kính ̣(KNK) với tổ chức USAID (Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ). Báo cáo kiểm toán KNK năm 2022 là báo cáo đầu tiên của công ty và bao gồm tất cả các hoạt động của công ty từ nhà máy đến văn phòng. Bài báo cáo giúp đội ngũ của M&H hiểu rõ hơn về phát thải KNK của doanh nghiệp và thiết lập quy trình kiểm kê KNK.
SBS - BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
Báo cáo này cung cấp thông tin về các loại phát thải khí nhà kính theo tiêu chuẩn GRI 305 bao gồm:
– Công bố thông tin 305-1: Phát thải KNK trực tiếp (Xăng dầu, dầu DO)
– Công bố thông tin 305-2: Phát thải KNK gián tiếp từ năng lượng (Điện)
– Công bố thông tin 305-3: Phát thải KNK gián tiếp khác – không áp dụng cho báo cáo kiểm toán KNK năm 2022 của công ty M&H.
– Công bố thông tin 305-4: Cường độ phát thải khí nhà kính
– Công bố thông tin 305-5: Giảm phát thải khí nhà kính
Chi tiết về bài báo cáo, quý đọc giả có thể tham khảo tại đây

Leave a Reply